19.12 Karibik - St.Vincent - August 2008
P1020059.JPG
P1020064.JPG
P1020080.JPG
P1020087.JPG
P1020098.JPG
P1020111.JPG
P1020112.JPG
P1020130.JPG
P1020135.JPG
P1020142.JPG
P1020150.JPG
P1020156.JPG
P1020158.JPG
P1020174.JPG
P1020180.JPG
P1020192.JPG